Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepassing algemene voorwaarden

1.1. Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen van en op alle overeenkomsten met Meug, ook al staan er strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klant. Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant de algemene voorwaarden van Meug.

Artikel 2. Aanbiedingen en offertes – orderbevestiging

2.1. Alle aanbiedingen en offertes van Meug zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de offerte ongewijzigd binnen de veertien dagen voor akkoord bevestigd aan Meug. Elke bestelling of orderbevestiging door de klant verbindt de klant aan de overeenkomst. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten mondelinge en/of schriftelijke akkoorden. De uitvoering van de bestelling start vanaf de bevestiging.

2.2 Alle wijzigingen in scope/functionaliteiten tijdens en/of na het traject worden, in regie uitgevoerd aan het op dat ogenblik geldende uurtarief, tenzij anders afgesproken.

2.3 Om een bestelling te plaatsen, moet u meerderjarig zijn. Indien u nog minderjarig bent, mag u deze bestelling niet plaatsen.

Artikel 3. Annulering van de bestelling

3.1. De annulering van een bestelling door de klant is mogelijk zolang Meug haar werkzaamheden nog niet heeft aangevat en mits betaling van een schadevergoeding van 30% van de overeengekomen prijs, met een minimum van 1000 EUR.

Artikel 4. Levering

4.1. De datum van levering wordt slechts als aanwijzing opgegeven en bindt Meug niet. Vertraging in de levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering, noch op ontbinding van de overeenkomst.

4.2. Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, wordt deze termijn verlengd indien de klant in gebreke blijft om informatie, documenten, originelen of beelden (tijdig) over te maken en de verbeterde proeven (tijdig) te aanvaarden, of indien de klant bijkomende bestellingen plaatst.

Artikel 5. Risico

5.1. Alle goederen die toebehoren aan de klant en zich bij Meug bevinden, worden er bewaard op risico van de klant.

Artikel 6. Betalingsmodaliteiten

6.1. Tenzij anders overeengekomen, zijn de facturen van Meug betaalbaar binnen de 15 dagen na factuurdatum. Betwistingen dienen binnen de zeven werkdagen na verzending van de factuur per aangetekend schrijven aan Meug kenbaar gemaakt te worden. Een betwisting kan in geen geval een uitstel of schorsing van betaling verantwoorden.

6.2. Alle facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag door overschrijving op het rekeningnummer van Meug. Elke betaling wordt aangerekend op de oudste vervallen factuur, en eerst op de verschuldigde intresten en kosten. Toegestane kortingen vervallen bij het niet respecteren van de algemene verkoopsvoorwaarden.

6.3. Indien de klant niet overgaat tot betaling binnen 8 dagen na ontvangst van een aanmaning hiertoe door Meug, is de klant aan Meug een nalatigheidsintrest verschuldigd aan de intrestvoet bepaald in artikel 5 van de Wet van 02/08/2002 ter Bestrijding van de Betalingsachterstand bij Handelstransacties. Er wordt ook een forfaitaire schadevergoeding in rekening gebracht van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 125 EUR. De verschuldigde intrest wordt berekend vanaf de datum van aanmaning tot aan de volledige betaling.
 Bovendien behoudt Meug zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald. Elke vertraging in de betaling door de klant maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar.

De klant mag in dat geval de door Meug gemaakte creaties niet gebruiken.

6.4 Oplevering van uitgevoerde werken kan pas gebeuren na betaling van 90% van de facturen. De overdracht van bronbestanden en de intellectuele eigendomsrechten verbonden aan het geleverde werk kunnen pas plaatsvinden nadat de klant de volledige som van het contract betaald heeft.

6.5 Projecten die on hold zijn gezet door de klant geven geen aanleiding tot schorsing van betaling. Online marketingtrajecten kunnen om planningsredenen niet geschorst worden.

6.6. Meug is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of de toegang tot de diensten (vb. website) geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk te blokkeren, indien de klant één of meer van zijn verplichtingen voortspruitende uit deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet nakomt (zoals een niet-betaling van de factuur) zonder dat de klant aanspraak kan maken op terugbetaling van vooruitbetaalde vergoedingen of enerlei schadevergoeding. Meug zal in elk geval de klant hiervan op de hoogte stellen.
Verder is Meug gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en van rechtswege met onmiddellijke ingang te beëindigen in het geval de klant in staat van faillissement is verklaard, de klant een gerechtelijk akkoord heeft gevraagd of aanvaard, of meer algemeen de klant in staking van betaling verkeert.

Artikel 7. Aansprakelijkheid – Algemeen

7.1. Meug verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van Meug zijn middelenverbintenissen. Meug is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant. Na oplevering voorzien wij in een transparante overdracht van de gecreërde dragers. Voor websites voorzien we ook een garantieperiode van 6 weken na testoplevering, voor het verwerken van technische bugs. De testoplevering geldt als voorlopige aanvaarding door de klant. Zonder schriftelijk tegenbericht wordt deze voorlopige aanvaarding na 6 weken definitief.

7.2. Meug kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar of haar aangestelden, behoudens ingeval van bedrog. Meug zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van Meug of een aangestelde.

7.3. De aansprakelijkheid van Meug met betrekking tot aan de klant geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van Meug. De totale aansprakelijkheid van Meug zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant aan Meug werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.

7.4. Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt Meug geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.

7.5.  Meug kan niet aansprakelijk gehouden worden voor het gebruik van foto’s of lettertypes geleverd en/of goedgekeurd door de klant.

Artikel 8. Aansprakelijkheid software

8.1. Onverminderd artikel 7, geldt inzake software het volgende: de feilloze werking van een computerconfiguratie (het geheel van hardware en software) kan nooit volledig worden gegarandeerd, dit zowel wegens externe factoren (stroomuitval of –storing, blikseminslag,…) als wegens factoren eigen aan de computerconfiguratie (defecten, netwerkstoringen, onontdekte fouten in systeem- en toepassingssoftware,…), zodat o.m. onverwacht verlies van (zelfs alle) programma’s en/of gegevens kan optreden. De klant verbindt zich ertoe aangepaste mechanismen voor de beveiliging, de bewaring en de herstelling van gegevens te installeren.

Artikel 9. Intellectuele eigendomsrechten

9.1. Onder Intellectuele Eigendomsrechten wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van, maar niet beperkt tot, auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, knowhow, alsmede rechten op databanken, computerprogramma’s en halfgeleiders.

9.5. De klant zal de Intellectuele Eigendomsrechten van Meug te allen tijde respecteren en redelijke inspanningen leveren om die rechten te beschermen. De klant zal Meug onmiddellijk in kennis stellen van iedere inbreuk door derden op de Intellectuele Eigendomsrechten van Meug waarvan hij kennis neemt.

Artikel 10. Beëindiging van de overeenkomst

10.1. Indien de klant zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie die de klant niet herstelt binnen de 8 dagen na ontvangst van een ter post aangetekende ingebrekestelling, heeft Meug het recht om ofwel (i) de overeenkomst te schorsen totdat de klant zijn verbintenissen is nagekomen, ofwel (ii) de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De niet-betaling van een of meerdere facturen op hun vervaldag, zal altijd worden beschouwd als een zware contractuele wanprestatie.

10.2. Bij beëindiging van de overeenkomst zal de klant alle door Meug verleende diensten betalen, alsook de kosten die Meug moet maken als gevolg van deze beëindiging, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 30% van het bedrag dat Meug nog had kunnen factureren aan de klant indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd. Het eventueel betaald voorschot blijft hoe dan ook verworven voor Meug. Bovendien behoudt Meug het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij bewijst dat haar werkelijk geleden schade groter is dan de forfaitaire schade zoals hierboven bepaald.

10.3. Niettemin aanvaardt elke partij om aan de andere partij een redelijke termijn toe te kennen om haar eventuele tekortkomingen te verhelpen, en om steeds eerst te zoeken naar een minnelijke regeling.

Artikel 11. Geheimhoudingsplicht

11.1. Partijen verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie en de bedrijfsgeheimen die zij vernemen van de andere partij, zelfs na de beëindiging van de overeenkomst, geheim te houden en enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 12. Verwerking persoonsgegevens

12.1. Voor zover de klant persoonsgegevens verwerkt op de server van Meug, heeft Meug de hoedanigheid van verwerker. De klant heeft de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wet Verwerking Persoonsgegevens. De klant verklaart de verplichtingen die rusten op de verantwoordelijke voor de verwerking, opgenomen in deze wet, integraal na te leven.

12.2. In het kader van de diensten voor de klant, verwerkt Meug persoonsgegevens van de door de klant opgegeven contactpersonen. De contactgegevens van deze personen worden verwerkt voor het doeleinde ‘klantenbeheer’, i.e. om met de klant in contact te treden m.b.t. de diensten. De contactpersonen hebben een recht van toegang en verbetering m.b.t. hun gegevens.

Artikel 13. Referentie

13.1. De klant gaat ermee akkoord dat het door Meug voor de klant uitgevoerde werk wordt opgenomen in het referentieportfolio van Meug.

Artikel 14. Overmacht

14.1. Overmachtsituaties zoals bijvoorbeeld stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover Meug geen controle heeft, bevrijden Meug, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de klant.

Artikel 15. Nietigheid

15.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen Meug en de klant de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

Artikel 16. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank

16.1. Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van Meug. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank van Antwerpen.